2012-20132013-20142014-2015Warsaw Boys Soccer v. ArgosWarsaw v. NorthropWarsaw v. Wawasee