2012-20132013-20142014-2015Warsaw Boys Soccer v. ArgosWarsaw v. NorthropWarsaw v. WawaseeWarsaw v. NorthWoodWarsaw at WawaseeWarsaw v. Fort Wayne South SideWarsaw v. MarianWarsaw v. ConcordWarsaw v. St. JoeWarsaw v. GoshenWarsaw v. Elkhart